نگاهي سبک شناختي به واژگان در زبان شعر فروغ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن نگاهي سبک شناختي به واژگان در زبان شعر فروغ :
تعداد صفحات : 29

فروغ فرخزاد از چهره های صاحب سبک شعر پارسی است. یکی از وجوه مهم سبک شناختی شعر او, زبان متمایز شعرهایش است که در هر دو محور عمده نحو و واژگان برجسته است. این نوشتار, واژگان شعر فروغ را با شیوه توصیف و ارایه آمار بررسی کرده و هم چنین به تبار لغات, دایره واژگانی, برجستگی واژگان خاص مفرد و مرکب و نیز نوع و ساختمان فعل اشعار او و پیوند میان سبک واژگانی و عواطف و ذهنیت شاعر پرداخته است.

لینک کمکی