عفونت ويروسي و سندرم ضعف مزمن (CFS)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن عفونت ويروسي و سندرم ضعف مزمن (CFS) :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 6

مقدمه بسیاری از مطالعات و بررسی­ها نشان داده­اند که ویروس­ها می­توانند پس از ورود به سلول میزبان با میتوکندری تعامل کرده و عملکرد آن را مختل گردانند به ویژه اینکه برخی تحقیقات مشخص کرده­اند که این اثرات می­تواند تغییراتی در ساختمان میتوکندری و همچنین تغییراتی در مسیر تولید انرژی سلولی در زنجیره انتقال الکترون ایجاد نماید که این امرگاها باعث کاهش شدید انرژی سلولی در انتهای فرایند انتقال الکترون  خواهد شد. علاوه بر این, اکنون داده­های جدید نشان می دهد که تعدادی از ویروس­ها ممکن است روی مسیر میتوکندریایی آپوپتوز نفوذ ودر نتیجه باعث اثر در زنجیره تنفس در میتوکندری شوند. چنین اثراتی میتواند پیآمدهای بالینی بویژه در زمینه عفونتهای پایدار ایجاد کرده که در نهایت می­تواند به عنوان علت احتمالی برای سندرم ضعف مزمن (CFS) در نظر گرفته شود. بنابراین بعنوان یک فرضیه  می­توان نتیجه گیری کرد که شاید عفونت­های ویروسی  یکی از اتیولوژی­های احتمالی اصلی برای این سندروم  باشد.

لینک کمکی