ارتباط علايم باليني و عملکرد ريوي بيماران مسلول درمان شده در استان قم طي سال هاي1383-1392

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارتباط علايم باليني و عملکرد ريوي بيماران مسلول درمان شده در استان قم طي سال هاي1383-1392 :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 10

مقدمه  اقدامات فراوانی در جهت پیش­گیری, کنترل و درمان سل صورت گرفته است با این وجود جز بیماری‎های عفونی مهم در کشور می­باشد. بیش از 80% موارد سل مربوط به سل ریوی است. با وجود درمان, در غالب موارد ضایعه در ریه خواهیم داشت که موجب کاهش عملکرد ریوی بیماران می­شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی علایم بالینی و عملکرد ریوی بیماران بعد از درمان سل می­باشد. روش کار  این مطالعه از نوع تحلیلی مقطعی و در دسترس بوده و بعد از بررسی معیارهای ورود و خروج, پژوهش بر روی 247 بیماری که از سال 1384 تا 1392 مراجعه کرده بودند صورت گرفت از همه بیماران اسپیرومتری ساده گرفته شد و پرسشنامه دموگرافیگ و سنت جورج اخذ گردید. سپس داده ها توسط نرم افزار SPSS  (نسخه17 ) توسط شاخص­های آمار مرکزی و نیز توزیع فروانی و همچنین توسط آزمون­های T مستقل, ضریب همبستگی پیرسون و نیز کای اسکویر در سطح معنی داری 05/0> p تجزیه و تحلیل­شد. نتایج سن متوسط بیماران 31/48  سال و 64% خانم بودند. بیش از نیمی از بیماران علایم سرفه, خلط و نفس تنگی و درگیری ریوی در اسپیرومتری داشتند. ارتباط معناداری مابین علایم بالینی با اسپیرومتری و شدت درگیری آن ملاحظه شد(001/0< p). نتیجه گیری با وجود درمان موثر و به حتی به موقع سل, در غالب موارد ضایعه ای در ریه باقی می­ماند که موجب باقی ماندن علایم ریوی تا آخر عمر خواهد شد.

لینک کمکی