بررسي ارتباط پلي مرفيسم rs3745453 با ريسک ابتلا به بيماري مالتيپل اسکلروزيس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي ارتباط پلي مرفيسم rs3745453 با ريسک ابتلا به بيماري مالتيپل اسکلروزيس :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 10

مقدمه  مولتیپل اسکلروزیس(MS), از بیماری­های خود ایمن سیستم عصبی مرکزی است, امروزه مشخص شده است که تغییر در توالی تک نوکلیوتید­ها یا SNP با ابتلا یا مقاومت به بیماری­ها در ارتباط است. در مطالعات اخیر ارتباط پلی مرفیسم میکرو RNA با بیماری­هایی از جمله سرطان و بیماری­های خود ایمنی گزارش شده است. میکروRNA گروهی از RNA های غیرکدکننده بوده که در انواع فرایند­های بیولوژیک سلولی مانند رشد, تقسیم سلولی و ایمنی اثرگذارند. روش کار  از71 بیمار MS و71 فرد سالم, نمونه خون جمع آوری وDNA  استخراج شد. آنالیز ژنوتیپی با تکنیک  TARMS PCR  بررسی شد. ارتباط پلی مرفیسم rs3745453 با بیماری­ ام اس با آزمون­های آماری ارزیابی شد. نتایج فراوانی ژنوتیپی TT ,  TC وCC  در افراد بیمار 34 , 24,13 و در گروه کنترل 39, 11 و21 درصد بود. در هر دو گروه, ژنوتیپ TT غالب و فراوانی هتروزیگوتها در افراد بیمار نسبت به گروه کنترل بیشتر بود. نسبت شانس (OR) در ژنوتیپ TC برابر با 7/2 بود. به عبارتی افراد هتروزیگوت, 7/2 برابر نسبت سایر افراد شانس ابتلا به بیماری MS را دارند. نتیجه گیری  مطالعه حاضر اولین گزارش از ارتباط بین پلی مرفیسم mir23a و بیماری MS می­باشد. با توجه به نتایج به دست آمده می­توان گفت که پلی مورفیسم mir 23a با شناسه rs3745453 با MS در ارتباط است (029/0=p).

لینک کمکی