اثربخشي هيپنوتيزم درماني بر استرس ادراک شده و فشار خون بيماران مبتلا به فشار خون اوليه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن اثربخشي هيپنوتيزم درماني بر استرس ادراک شده و فشار خون بيماران مبتلا به فشار خون اوليه :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 16

مقدمه  فشارخون بالا از شایع­ترین عوامل خطرساز بیماری­های قلبی- عروقی است که منجر به مسایل و مشکلات زیادی می­گردد. همچنین استرس ادراک شده منجر به افزایش فشار خون و افت عملکرد این افراد می­شود. لذابا توجه به اهمیت بیماری فشار خون, این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی هیپنوتیزم درمانی بر میزان استرس ادراک شده و فشار خون در بیماران مبتلا به فشار خون اولیه انجام گرفته است. روش کار  روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. بدین منظور, به صورت نمونه گیری در دسترس از بین بیماران مبتلا به فشارخون اولیه مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر مشهد در بازه زمانی تابستان 1395, تعداد 30 نفر انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند(هر گروه 15نفر). بیماران در دو مرحله قبل و بعد از مداخله به پرسشنامه استرس ادراک شده پاسخ دادند. به علاوه بیماران, چارت ثبت میزان فشارخون را به مدت 15روز قبل و بعد از مداخله, در دو نوبت صبحگاهی و شامگاهی تکمیل نمودند. گروه آزمایش سه جلسه تحت هیپنوتیزم درمانی قرار گرفتند, اما در گروه گواه هیچ مداخله روانشناختی صورت نگرفت. نتایج  نتایج تحلیل کواریانس نشان دادکه هیپنوتیزم درمانی استرس ادراک شده و میزان فشار خون در بیماران مبتلا به فشار خون اولیه شهر مشهد را کاهش داده است(001/0p<). نتیجه گیری با توجه به نتایج این پژوهش, می­توان از هیپنوتیزم درمانی, برای کاهش استرس ادراک شده و فشار خون در بیماران مبتلا به فشار خون اولیه سود برد.

لینک کمکی