تاثير تمرين هوازي همراه با مصرف مکمل زنجبيل بر برخي آنزيم‎هاي کبدي (AST,ALT,GGT) ومقاومت به انسولين در زنان چاق مبتلا به ديابت نوع2

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تاثير تمرين هوازي همراه با مصرف مکمل زنجبيل بر برخي آنزيم‎هاي کبدي (AST,ALT,GGT) ومقاومت به انسولين در زنان چاق مبتلا به ديابت نوع2 :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 16

مقدمه مقدار سطوح آنزیم­های کبدی آلانین آمینوترانسفراز (ALT) وگاما گلوتامیل ترانسفراز (GGT) با کبد چرب, مقاومت به انسولین, دیابت نوع دو, چاقی و دیگر عوامل خطر متابولیک ارتباط دارند و فعالیت‎های منظم بدنی در کاهش این عوامل نقش دارد. بنابراین, هدف این تحقیق مطالعه تاثیر ده هفته تمرین استقامتی همراه با مصرف مکمل زنجبیل بر شاخص­های التهاب کبدی زنان دارای دیابت نوع دو بود.  روش کار در این تحقیق 46 زن دیابتی میانسال ( BMI 30) به چهار گروه تمرین هوازی, تمرین+ مکمل‎, مکمل و دارونما تقسیم شدند. نمونه خونی قبل از اجرای پروتکل و 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین جهت اندازه­گیری متغیر های بیوشیمیایی گرفته شد. آزمودنی­های گروه تمرین و تمرین + مکمل در برنامه­ی تمرین ده هفته­ای هوازی شرکت کردند. آزمودنی های گروه مکمل روزانه 1زنجبیل را در چهار وعده مصرف کردند. نتایج نتایج تحقیق حاضر نشان داد که در گروه تمرین+ زنجبیل  و تمرین تنها کاهش معنی داری در سطوح ALT‎, AST بیماران شد(05/0 < p). بعلاوه نتایج  نشان داد که گروه تمرین+ زنجبیل  و تمرین تنها منجر به بهبود وزن, WHR, درصد چربی و همچنین گلوکز خون, مقاومت به انسولین در بیماران دیابتی شد که البته این تغییرات در گروه تمرین+ زنجبیل اندکی بیشتر بود. این تغییرات در گروه کنترل معنی دار نبود. نتیجه­گیری تمرین ایروبیک همراه با مصرف مکمل زنجبیل تاثیر مطلوبی بر ترکیب بدنی و بهبود برخی شاخص‎های کبدی و مقاومت به انسولین در مقایسه با تمرین هوازی تنها در زنان چاق دارای دیابت نوع دو دارد.

لینک کمکی