عبورپذيري آب از هيدروژل هاي نانوکامپوزيتي پلي وينيل الکل- خاک رس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن عبورپذيري آب از هيدروژل هاي نانوکامپوزيتي پلي وينيل الکل- خاک رس :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 14

در این تحقیق, هیدروژل های نانوکامپوزیتی بر پایه پلی وینیل الکل و نانو خاک رس به روش فرآیند سرمایش – گرمایش چرخه ای تهیه شدند. تاثیر میزان نانو خاک رس بر روی خواص ساختاری, فیزیکی و همچنین شار عبوری آب در هیدروژل های نانوکامپوزیتی, توسط آزمون های XRD, TGA, تورم و نفوذپذیری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در اثر توزیع یکنواخت نانو خاک رس بین زنجیرهای پلیمری و همچنین ایجاد اندرکنش بین زنجیره های پلیمری توسط نانو خاک رس, خواص حرارتی نسبت به هیدروژل خالص افزایش یافته و میزان تورم و شار عبوری آب کاهش یافته است. نتایج نشان داد که در مدت زمان بیست روز, شار عبوری آب از هیدروژل خالص در حدود 14×10-3 ml/ cm^2.day و این میزان در هیدروژل نانوکامپوزیتی حاوی 10درصد وزنی از نانو خاک رس به حدود ml/ cm^2.day 7×10-3 کاهش می یابد. نتایج در مجموع نشان دهنده کاهش چشمگیر شار عبوری آب در هیدروژل های نانوکامپوزیتی در مقایسه با هیدروژل خالص است.

لینک کمکی