تعيين کدورت و شوري آب مصب رودخانه چالوس با استفاده از تصاوير ماهواره Sentinel2

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تعيين کدورت و شوري آب مصب رودخانه چالوس با استفاده از تصاوير ماهواره Sentinel2 :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

رودخانه چالوس بزرگترین حوضه آبریز جنوبی دریای خزر می باشد. با توجه به تقابل رودخانه و دریا در محل مصب در فصول گرم و سرد که منجربه تغییر میزان کدورت و شوری آب دریای خزر می شود, پایش کیفی آن اهمیت زیادی خواهد داشت. سنجش از دور به دلیل صرفه جویی در زمان و هزینه تمام شده روشی مناسب برای اینگونه پایش ها بوده و می تواند مناطق وسیعی را پوشش دهد. از اینرو در این پژوهش پارامترهای کیفی کدورت و شوری در مصب رودخانه چالوس با استفاده از تصاویر ماهواره Sentinel2 مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا نمونه برداری از محل انجام شد و پس از اخذ تصاویر ماهواره ای, با استفاده از روابط رگرسیون خطی رابطه میان این دو بررسی شد. نتایج حاصل نشان می دهند که به ترتیب باند 2 ( محدوده طیفی مریی) و باند 12 (محدوده طیفی مادون قرمز کوتاه) بیشترین ارتباط را با مقدار کدورت و شوری مشاهداتی دارند. در میان گروه های متغیر مستقل مورد بررسی برای کدورت, حالت نسبت باندی (نسبت باند 2 به باند4) دارای کمترین خطا (9%) و برای شوری, حالت باند منفرد (باند12) دارای کمترین خطا (5%)می باشد.

لینک کمکی