جستاري در تعريف ها و برداشت هاي صاحب نظران از مفهوم مديريت اسلامي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن جستاري در تعريف ها و برداشت هاي صاحب نظران از مفهوم مديريت اسلامي :
تعداد صفحات : 24

هدف پژوهش حاضر شناسایی, بحث و بررسی و دسته بندی پیرامون تعریفها و مفاهیم حوزه مدیریت اسلامی از دیدگاه اندیشمندان و صاحبنظران است. مبحث مدیریت اسلامی از دیرباز یکی از حوزه های مهم تحقیقی درباره فلسفه سیاسی و اجتماعی اسلام در اذهان اندیشوران و حامیان انقلاب بوده است؛ از این رو, در طی سالیان متمادی, پژوهشگران گوناگون از حوزه و دانشگاه به بحث و بررسی, مفهوم سازی و ارایه تعریف در این زمینه پرداخته اند. مقاله حاضر به بررسی تاریخچه مدیریت اسلامی و پژوهشهای انجام گرفته در آثار و آرای اندیشمندان و صاحب نظران عرصه مدیریت اسلامی پرداخته و در راستای آشنایی با مفاهیم و تعریف های متنوع و گسترده مدیریت اسلامی, آنها را مورد بحث, بررسی و تحلیل قرار داده است. به منظور تحلیل ادبیات انجام شده از مطالعه اسناد کتابخانه ای از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است. طبقه بندی و تحلیل انجام شده روی تعریفهای ارایه شده نشان داد صاحب نظران قلمرو مدیریت اسلامی و دیدگاه های اسلام در مورد مدیریت, هر یک به فراخور برداشت و ذهنیت های خود از اسلام, تعریفها و یا توضیح هایی را ارایه داده اند که نوعی مفهوم مدیریت اسلامی از آنها مستفاد می شود؛ در حالی که هنوز به تعریفی واحد از این مقوله نرسیده اند؛ از این رو, می توان این تعریف ها را در قالب پنج دسته کلی قرار داد: از نگاه الهی و توحیدی, نگاه رشد و تربیت بشری, نگاه مکتبی و ارزشی, نگاه فنی به مدیریت اسلامی و در نهایت نگاه چندگانه یا ترکیبی

لینک کمکی