نمادپردازي عرفاني در قصيده «بکائيه الي حافظ الشيرازي» سروده عبدالوهاب البياتي با نگاهي به تاثير پذيري از حافظ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن نمادپردازي عرفاني در قصيده (بکائيه الي حافظ الشيرازي) سروده عبدالوهاب البياتي با نگاهي به تاثير پذيري از حافظ :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 40

گنجایش میراث عرفانی برای بیان حقایق به صورت رمزی و غیرمستقیم سبب شده است تا شاعران به سوی الهام گرفتن از این میراث سوق داده شوند. جستار پیش رو بر آن است تا به بررسی این مهم در سروده بکاییه الی حافظ الشیرازی از عبدالوهاب البیاتی بپردازد و به تطبیق نمادهای عرفانی به کار رفته در آن با نمادهای شعر عرفانی حافظ اهتمام ورزد. نگارندگان این پژوهش را با تکیه بر اصول مکتب فرانسوی ادبیات تطبیقی و با شیوه توصیفی تحلیلی انجام داده و به این نتیجه دست یافته اند که بیاتی برخی از نمادهای عرفانی شعر حافظ مانند قدح, خمر, غزال, قفس, میکده و ... را برای بیان مقاصد خود به کار برده است. هر دو شاعر طبیعت را فضایی مناسب برای تامل و اندیشه در ذات باری تعالی یافته و رمزهای خود را از میان عناصر آن برگزیده اند. به دیگر بیان, بیاتی و حافظ این نمادها را نه در معنای حقیقی که در معنای مجازی و استعاری به کار بسته اند.    

لینک کمکی