تلقي حقيقت انگارانه مولوي از موضوع تجسم اعمال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تلقي حقيقت انگارانه مولوي از موضوع تجسم اعمال :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 33

آموزه تجسم اعمال به تبیین کیفیت پاداش و کیفر اخروی می پردازد. در الهیات اسلامی, دو تفسیر متفاوت درباره این موضوع ارایه شده است: الف- تفسیرحقیقت انگارانه, ب- تفسیر مجازانگارانه. تصدیق هریک از این دو دیدگاه بر نوع بینش و رفتار انسان در دنیا و ارزیابی آدمی از چگونگی حیات آخرت تاثیر خاصی دارد. پذیرش تلقی حقیقت انگارانه از تجسم اعمال تقویت باور به روز جزا و تخلف ناپذیری پاداش و کیفر اخروی و مدیریت هرچه بیشتر انسان بر افکار و اعمال خود را به دنبال دارد. هدف نگارندگان مقاله پیش رو بررسی مساله تجسم اعمال, مزیت تلقی حقیقت انگارانه از موضوع تجسم اعمال نسبت به تفسیر مجازانگارانه, و روایت حقیقت انگارانه مولوی از موضوع تجسم اعمال با روش توصیفی – تحلیلی است. نتیجه آنکه در تلقی حقیقت انگارانه مولوی از تجسم اعمال, تبیین موضوع پاداش و کیفر اخروی اعمال انسان معقول تر وعادلانه تر به نظر می رسد و تاثیر تفکر و عمل آدمی در کیفیت سرنوشت اخروی اش به نحو جدی تری مورد تاکید قرار می گیرد.

لینک کمکی