جهان بيني مولوي و کارکرد آيات و احاديث در دفتر اولم ثنوي با تکيه بر نظام گذرايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن جهان بيني مولوي و کارکرد آيات و احاديث در دفتر اولم ثنوي با تکيه بر نظام گذرايي :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 30

این مقاله بر ارتباط میان گزینش ها, فرم های زبان شناختی اصلی, ایدیولوژی ها و قدرت روابط نهفته در هریک از فرم ها در مثنویمعنوی تمرکز دارد و در آن, برخورد مولوی با ارزش ها و اندیشه های محوری بیان شده در آیات قرآن کریم و احادیث براساس پیش فرض های تحلیل گفتمان انتقادی و چارچوب تحلیلی مایکل هلیدی در نظام گذرایی نقشگرا بررسی شده اند.  بر این اساس, ابیاتی که به طور صریح یا ضمنی, به آیات کتاب آسمانی و احادیث اشاره دارند, با توجه به دستور نظام مند و کارکردی هلیدی طبقه بندی و تحلیل شده اند. با بررسی جهت یابی های ایدیولوژیکی ابیات و فرایندهای اصلی و فرعی این نتیجه حاصل شد که جهان بینی حاکم بر این بافت عرفانی تصرف مشیت الهی را در تمام امور القا می کند. هسته اصلی و مرکز معنایی فرایندهای به کار رفته در آیات و احادیث از نوع رابطه ای است. از طرف دیگر, آیات و احادیثی که شامل یک فرایند مشخص هستند, می توانند به چند فرایند افزایش یابند, یا برعکس چند فرایند نمودیافته در آیات و احادیث در کلام مولوی می تواند به یک فرایند تقلیل یابد و به این ترتیب, بر هدف تعلیمی و ارشادی یک نکته خاص تاکید شود.

لینک کمکی