جدال تولید و تقلید در طرح های آکادمیک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن جدال تولید و تقلید در طرح های آکادمیک :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 18

از آنجاکه تولید دشوار و تقلید آسان است, به ویژه در رشتههایی مانند معماری که تبعات آن با فاصله زمانی و به صورت مستتر نمود مییابند, کیفیت عینی-ذهنی طراحی و زیباییشناسی مغفول میماند. طراحیهایی که دانشجویان به راهنمایی اساتید در محیط آکادمیک به عنوان تحصیل برای تولید دانش و ارتقا حرفه انجام می دهند نمودی از برونداد عملی, در جدال تولید و تقلید است. در این مقاله با بررسی مدارک طرحهای آکادمیک ایران از طریق پرسشهای زیر, به شناسایی زیباییشناسی و تبیین توازن جدال تولید و تقلید در آن پرداخته میشود. آیا در میان طرحهای دانشجویان, زیباشناسی مشترکی به صورت قانون زیباییشناسی وجود دارد آن چیست با توجه به متداول بودن بررسی نمونه موردی در طرحهای امروز دانشجویان, آیا این قوانین زیباییشناسی احتمالی, حاصل یک تقلید آگاهانه و یا ناآگاهانه از سه سنت ایران, اسلام و غرب هستند و یا تولیدی با ابتنا بر آنان این کار با استفاده از سامانه دو بخشی صوری-ریاضی و تفسیری-هنجاری راهبرد استدلال منطقی انجام میشود.نتایج نشان میدهد در نگاه طراحان آکادمیک, ایجاد پیچیدگی به کمک تعدادی محدود از متغیرهای فرمی ساده که با تکیهبر هندسه ای طبیعی یا انسانی, مفصلبندی نرم, مستطیل و محور بتواند از رنگهای روشن و گرم به صورت متخلخل, افقی, وسیع و با حسی شهری همخوانی ایجاد نماید, تحسین میشود. در این زیباییشناسی, تقلید صریح ناچیز است؛ ولی دو خطا در بومیسازی و آنچه خود داشت بارز است که پنج عامل عمده را میتوان برشمرد. درنتیجه جدال با اصل تقلید یا کپی غیرصریح مغفول مانده و به نظر میرسد از طریق نظریهسازی, آگاهی, تفاوتگذاری بین انواع و پرداختن به بحران (نه انکار) است که می توان به تولید آگاهانه قدرتمند و متصل به زمینه واقعی کنونی سرزمین دست یافت.  

لینک کمکی