از زيباشناسي تا زيبايي شناسي نماي ساختمان هاي مسکوني منطقه 17 شهرداري تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن از زيباشناسي تا زيبايي شناسي نماي ساختمان هاي مسکوني منطقه 17 شهرداري تهران :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 10

فرایندکشف رابطه میان اشیا و حوادث و درک نسبت آنها با هم منتهی به تولید معنا می شود. در فرایند تولید معماری به مثابه هنر, زیبایی آفریده می شود. هنگامی که انسان با اثر زیبا مواجه می شود, می تواند با بررسی و تحلیل و بازخوانی آن اثر به قواعدی که منجر به تولید اثر زیبا شده پی ببرد. در این تحقیق, اثر زیبا, معماری ساختهشده توسط مردم ساکن منطقه 17 شهرداری تهران است. منطقه 17 از جمله مناطق مهاجرپذیر شهر تهران است که مهمترین ویژگی کالبدی آن فرسودگی بوده و در گذشته نهچندان دور, فقر جز جدایی ناپذیر زندگی ساکنان شمرده می شدهاست. نماهای ساختمان های مسکونی منطقه 17 شهرداری تهران که طی یک مسابقه عکاسی توسط مردم به عنوان اثر زیبا برگزیده شده اند, موضوعی است که در این مقاله بدان پرداخته می شود. در گام اول, کشف آنچه از نظر مردم زیبا دانسته شده و در گام دوم دست یابی به قانونمندی این زیبایی شناسی مد نظر بوده است. روش این پژوهش استنتاج نکات مشترک حاصل از تحلیل نمونههاست و از روشهای کمی به منظور فهم و تفسیر پدیدههای کیفی در چندین نمونه از بناهای منتخب توسط مردم استفاده می کند. پارمترهای کمی مورد بررسی عبارتند از اشکال و تناسبات, رنگ, مصالح, تزیینات, سن و سبک نماهای ساختمانی منتخب. تحلیل دستآوردهای حاصل از بررسی پارامتر های کمی نشان می دهد با توجه به اتفاقات سال های اخیر همچون افزایش قیمت زمین و مسکن, همچنین گسترش تهران, افزایش جمعیت و قرارگیری این منطقه در متن شهر تهران, تمایل روشنی در مردم ساکن برای تغییر سابقه ذهنی ناشی از فقر در گذشته و نشان دادن نوعی رفاه در زندگی شان است. گرایش فراوان به استفاده از سنگ در نما, پیدایش نماسازی کلاسیک غربی که پیش از این بیشتر در شمال شهر دیده می شد و ترادف نو بودن و زیبایی در ذهن ساکنان و استفاده از رنگ های جلب توجهکننده, نشاندهنده تمایل مردم برای ابراز تمایز و تغییر طبقه اجتماعی است.

لینک کمکی