بررسي مقايسه اي وجود علايم تخطط ساب کالوزال وانگشتان داوسون در تصاوير MRI مغز مبتلايان به مالتيپل اسکلروز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي مقايسه اي وجود علايم تخطط ساب کالوزال وانگشتان داوسون در تصاوير MRI مغز مبتلايان به مالتيپل اسکلروز :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 9

مقدمه  مالتیپل اسکلروز یکی از شایع­ترین اختلالات عصبی مزمن و ناتوان­کننده افراد جوان و فعال جامعه است, که با دفعات وغیر قابل پیش­بینی از عود و بهبود در طول زمان مشخص می­شود, همچنین MRI مودالیته انتخابی در بیماران مشکوک به مالتیپل اسکلروزمی­باشد. در این مطالعه به مقایسه وجود دو علامت تخطط ساب کالوزال و انگشتان داوسون در بیماران مبتلا می­پردازیم. روش­کار  این مطالعه از نوع مقطعی است و 61 بیمار مبتلا به MS که جهت انجامMRI  مغز به بخش رادیولوژی بیمارستان امام رضا مراجعه نمودند, از نظر وجود دو علامت تخطط ساب کالوزال وانگشتان داوسون بررسی شدند. داده­ها با استفاده از آزمون­های آماری و نرم­افزارSPSS (نسخه 21)تجزیه و تحلیل شدند. نتایج  میزان شیوع تخطط ساب کالوزال و انگشتان داوسون در بیماران MS به ترتیب برابر 100% و 8/91% است و به­طور معناداری با همدیگر متفاوت هستند (05/0> p). میزان شیوع تخطط ساب کالوزال و انگشتان داوسون در بیماران MS با سن بیشتر از 35 سال به ترتیب برابر 100% و 88% است و به­طور معناداری با یکدیگر متفاوت هستند (05/0> p). میزان شیوع تخطط ساب کالوزال و انگشتان داوسون در زنان مبتلا به MS به ترتیب برابر 100% و 3/89% است و به طور معناداری با همدیگر متفاوت هستند (05/0> p). نتیجه­گیری  تخطط ساب کالوزال به­عنوان یک کرایتریای تشخیص رادیولوژیک در بیماری MS می­تواند در تشخیص دقیق­تر بیماری MSکمک کننده باشد.    

لینک کمکی