بررسي مقايسه اي تاثير دهانشويه کلر هگزيدين با دهانشويه گياهي چاي سبز(دينه) در پيشگيري از پنوموني مرتبط با ونتيلاتور در بيماران بستري در PICU

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي مقايسه اي تاثير دهانشويه کلر هگزيدين با دهانشويه گياهي چاي سبز(دينه) در پيشگيري از پنوموني مرتبط با ونتيلاتور در بيماران بستري در PICU :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

مقدمه استفاده از دهانشویه ها  در کاهش پنومونی مرتبط با ونتیلاتور در بیماران بستری در ICU موثر بوده است. با توجه به اینکه تا کنون مقایسه ای بین دو دها نشویه کلر هگزیدین و دینه در پیشگیری از پنومونی مرتبط با ونتیلاتور درکودکان بستری در PICU  انجام نشده بود مطالعه حاضر به منظور مقایسه این دو دهانشویه انجام شد. روش کار در این مطالعه کارآزمایی بالینی ,  80 بیمار اطفال بستری در PICU به مطالعه وارد شدند و سپس به دو گروه تحت درمان با کلرهگزیدین گلوکونات 0/2‎% و گروه تحت درمان با دهانشویه دینه قرار گرفتند . دفعات,زمان وشیوه دهانشویه در هر دو گروه به یک صورت و به صورت سه بار در روز به مدت 5 روز,هر هشت ساعت انجام گرفت. میزان بروز پنومونی و مرگ و میر در بیماران بعد از مصرف دارو ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج میزان بروز پنومونی در گروه کلر هگزدین 10% و در گروه دینه 12/5% بود بنابراین بین دو گروه مورد مطالعه اختلاف معنی داری براساس بروز پنومونی وجود نداشت (0/72%=p).  نتایج درمانی در گروه کلر هگزیدین به این صورت بود که 65% بهبودی کامل , 22/5‎% بهبودی با عارضه و 12/5‎% مرگ و در گروه دینه 75/5‎% بهبودی کامل , 35% بهبودی با عارضه و 7/5‎% مرگ بود و بین دو گروه اختلاف معنی داری براساس نتایج درمانی وجود نداشت (0/43=p). نتیجه گیری هر دو دهانشویه کلرهگزیدین و دینه می توانند در کاهش بروز پنومونی مرتبط با ونتیلاتور دربیماران اطفال بستری در بخش مراقبت های ویژه موثر باشد.

لینک کمکی