بررسي عوامل مرتبط با بقاي بيماران مبتلا به سرطان کولورکتال با استفاده از رگرسيون کاکس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي عوامل مرتبط با بقاي بيماران مبتلا به سرطان کولورکتال با استفاده از رگرسيون کاکس :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 14

مقدمه  سرطان کولورکتال سومین سرطان شایع در سراسر دنیا می باشد و میزان مرگ و میر حاصل از آن در ایران رو به افزایش است. مطالعه حاضر با هدف تعیین عوامل مرتبط با بقای بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال با استفاده از مدل کاکس انجام شده است. روش کار  در این مطالعه که به صورت همگروهی تاریخی انجام گرفته است, 404 بیمار مبتلا به سرطان کولورکتال که طی سال های 1385 تا 1390 به بیمارستان امید مشهد مراجعه کردند, مورد مطالعه قرار گرفتند. ابتدا اطلاعات دموگرافیک و بالینی بیماران جمع آوری شد و سپس اطلاعات مربوط به بقای بیماران تا شهریور 1395 مورد پیگیری قرار گرفت. در مطالعه حاضر عوامل مرتبط با بقای بیماری با کمک رگرسیون کاکس مورد بررسی قرار گرفته است و از نرم افزارSPSS  جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. سطح معنی داری در این مطالعه 0/05 بوده است. نتایج  در پژوهش حاضر, 217 مرد (53/7%) و 187 زن (46/3%) مورد بررسی قرار گرفتند که میانگین ± انحراف معیار سن بیماران 7/14 ± 56/4 بوده است. بقای سه, پنج و هفت ساله بیماران به ترتیب 60, 50 و 48% محاسبه شده است. در این مطالعه میانه (فاصله اطمینان 95%) زمان طول عمر بیماران 5/48 (7/90 ,3/07) به دست آمده است. بر اساس مدل کاکس متغیرهای سطح شاخص توده بدنی (0/024=p), نوع اولین درمان (0/019=p), مرحله بیماری (0/0001> p) و عود بیماری (0/002=p)  بر بقای بیماران موثر بودند. نتیجه گیری مطالعات بسیاری جهت تحلیل بقای بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال انجام شده است که در بعضی موارد نتایج آن ها با یکدیگر متفاوت است. پیشنهاد می شود مطالعات بیشتر و با استفاده از سایر روش های آماری در این زمینه انجام گیرد تا با شناخت عوامل مرتبط با بقای بیماری بتوان بیماران در معرض خطر را شناسایی و منابع درمانی مناسبی را در اختیار آنان قرار داد.

لینک کمکی