ارتباط بين شاخص هاي پيکرسنجي با عوامل خطر ساز قلبي – عروقي در اعضاء هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارتباط بين شاخص هاي پيکرسنجي با عوامل خطر ساز قلبي – عروقي در اعضا هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 14

مقدمه بررسی ارتباط شاخص های پیکرسنجی با با ریسک فاکتورهای قلبی- عروقی برای تعیین خطر ابتلا به بیماری های قلبی- عروقی حایز اهمیت است. لذا, پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین شاخص های پیکرسنجی با عوامل خطر ساز قلبی- عروقی در اعضا هیات علمی انجام شد. روش کار  این مطالعه مقطعی روی کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر(30 زن و 128 مرد) در سال 1397 انجام شد. شاخص های پیکرسنجی, شامل؛ قد, وزن, دور کمر, دور باسن, نسبت دورکمر به دور باسن(WHR), نسبت دور کمر به قد(WHtR), توده عضلانی(BMI) و درصد چربی(BF%) و عوامل خطر ساز قلبی- عروقی, شامل؛ تری گلیسیرید(Tg), کلسترول تام(Tcho), لیپوپروتیین پرچگال(HDL) و لیپوپروتیین کم چگال(LDL) اندازه گیری شد و ارتباط بین آنها از طریق آزمون های t مستقل و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نتایج این مطالعه نشان داد که در گروه زنان بین میزان Tg با شاخص های وزن, دور کمر, WHR و BMI رابطه مثبت و معناداری وجود داشت(0/05> p). اما ارتباط بین  Tchoو LDL با شاخص های پیکرسنجی معنادار نبود( 0/05 p), اما ارتباط معناداری بین LDL با شاخص های پیکرسنجی مشاهده نشد( 0/05

لینک کمکی