بررسي الگوي مصرف مواد مخدر در مراجعين به مرکز اجباري نگهداري و درمان و کاهش آسيب معتادين اروميه در سال 1394

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي الگوي مصرف مواد مخدر در مراجعين به مرکز اجباري نگهداري و درمان و کاهش آسيب معتادين اروميه در سال 1394 :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 14

مقدمه  مطالعه حاضر با هدف بررسی الگوی سو مصرف مواد در کمپ ترک اعتیاد دولتی یاغمور اعلی در شهرستان ارومیه در سال 1394   انجام شد.  روش کار  در مجموع اطلاعات 812 نفر که در سال 1394 در کمپ ترک اعتیاد یاغمور اعلی شهرستان ارومیه  پذیرش شده بودند به روش مقطعی – توصیفی  مورد ارزیابی قرار گرفت. اطلاعات بیماران  در فرم‎های از پیش طراحی شده جمع آوری و ثبت گردید و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 و Excel مورد آنالیز قرار گرفت. نتایج  تمامی بیماران مرد با میانگین سنی41/8 ± 60/36 سال بودند. حدود80%ساکن ارومیه,7/43%  متاهل,2/51% بیکار بودند و 2/40% آنها شغل آزاد داشتند. حدود 9/56% معتادان سابقه ترک نداشتند.  بیشترین و کمترین نوع ماده مخدر مصرفی در بیماران مورد بررسی به ترتیب هرویین تدخینی و حشیش بوده است (به ترتیب 7/50 و 9/0%). مصرف کلونازپام بیشترین داروی گزارش شده بود درحالیکه 75% سابقه مصرف دارویی نداشتند. سابقه زندانی شدن در  6/84 % افراد مشاهده گردید. مصرف 2 گرم ماده مخدر در روز بیشترین فراوانی را داشت. اغلب مراجعین ترکیبی از  علایم روانی و جسمانی را گزارش نمودند. حدودا نیمی از مراجعین سابقه رفتار پرخطر داشتند. نتیجه گیری  هرویین تدخینی و حشیش شایع ترین ماده مصرفی بوده وتقریبا نیمی از مراجعان سابقه ترک پیشین داشتند. با توجه به شیوع بالای آسیب‎های اجتماعی نظیر پایین بودن سطح تحصیلات, بیکاری  ومتاثر شدن کانون خانواده در افراد متاهل, ضروروت مداخله هدفمند و برنامه ریزی جهت پیشگیری و کاهش عوارض این معظل ضرورت پیدا می‎کند. 

لینک کمکی