مقايسه اهميت کشش ميوکارد در برابر سفتي شريان ايورت براساس اکوکارديوگرافي در تخمين وسعت بيماري عروق کرونر درآنژيوگرافي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقايسه اهميت کشش ميوکارد در برابر سفتي شريان ايورت براساس اکوکارديوگرافي در تخمين وسعت بيماري عروق کرونر درآنژيوگرافي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

مقدمه بیماری عروق کرونر علت اصلی مرگ و میر بالغین است. تست‎های غیر تهاجمی زیادی وجود دارند که در کنار معاینه و شرح حال به کشف زودرس بیماری عروق کرونر کمک کنند. هدف از مطالعه حاضر بررسی اهمیت استرین (کشش) میوکارد و آنالیز سرعت موج نبض در آیورت در ارزیابی غیر تهاجمی وسعت درگیری عروق کرونر است. روش کار  در این مطالعه مقطعی 52 بیمار وارد مطالعه شده روز قبل از آنژیوگرافی, تحت اکوکاردیوگرافی قرار گرفتند. استرین طولی کلی میوکارد (GLS, Global Longitudinal strain) و سرعت موج نبض آیورت (PWV,Pulse Wave velocity) با اکوکاردیوگرافی اندازه گیری شد. تنگی کرونر در آنژیوگرافی مشخص شد. رابطه آماری بین PWV آیورت و نیز GLS (در اکو) با وجود و شدت تنگی کرونر در آنژیوگرافی کرونر, مورد بررسی قرار گرفت. نتایج  از 52 بیمار این مطالعه, 37 بیمار (15/71 %) مذکر و 15 نفر (85/28 %) مونث بودند. بین GLS و وجود یا عدم وجود تنگی قابل توجه کرونری رابطه آماری معنی دار وجود داشت.(مقادیر p در شریان کرونری قدامی نزولی, سرکومفلکس چپ و راست به ترتیب 03/0 , 04/0 , 03/0). در حالیکه در مورد سرعت موج نبض, این ارتباط مهم نبود. نتیجه گیری  در موارد مشکوک به بیماری عروق کرونر, کشش طولی گلوبال میوکارد در اکوکاردیوگرافی, یک پیشگویی کننده مستقل بیماری عروق کرونر قابل توجه است. در مقابل, سفتی شریانی از طریق اندازه‎گیری سرعت موج نبض آیورت فاکتور مستقلی در این زمینه محسوب نمی‎گردد.

لینک کمکی