چالش ها و موانع موجود بر سر راه استقرار سيستم مديريت HSE با نگرش استاندارد بين المللي ISO45001

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن چالش ها و موانع موجود بر سر راه استقرار سيستم مديريت HSE با نگرش استاندارد بين المللي ISO45001 :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 8

روند استقرار سیستم ایمنی بهداشت و محیط زیست مدت زمان کوتاهی است که در وزارت علوماز طریق معاونت پشتیبانی پژوهشی و فناوری کلید خورده است. با توجه به اینکه تلاش های زیادی درزمینه صورت گرفته و تفکر ایمنی در آزمایشگاه و کارگاه ها در بین دانشگاه و مراکز علمی از طریق برگزاریسمینا ر ها و همای ش ها و یا برخی دستورالعم ل ها گسترش یافته است ولی چال ش ها و موانع زیادی جهتاستقرار دقیق آن پیشرو خواهد بود. که حتی مواقعی کار را تا توقف کامل پیشخواهد برد از جمله آن عدمتطابق فعالیت های HSE در آزمایشگاه با استاندارد های بین المللی و یا آموزش های غیر حرفه ای و بدون اثربخشی مناسب, عدم استفاده از متخصصین HSE و یا عدم سامانه های پایش و کنترلی در بلند مدتکه زمینه فعالیت ها گسترش می یابد و صورت نگرفتن مستندسازی اصولی می تواند از مشکلات عمده ایجهت کند شدن روند استقرار این سیستم باشد.

لینک کمکی