آزمايشگاه ها و ايمني در برابر زلزله

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن آزمايشگاه ها و ايمني در برابر زلزله :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 8

ایران از دیدگاه خطر زلزله همواره به عنوان منطقه ای با خطر بالا شناخته شده است. افزایش اطلاعاتدرباره رفتار ساختمان ها در زلزله های اخیر باعث نگرانی در مورد وضعیت لرزه ای ساختمان ها موجود درایران شده است که بدون توجه به ضوابط و آیین نامه های مرتبط با زلزله ساخته شده اند. در این میانآزمایشگاه ها که از منظرهای ارزش مالی و خطرزایی دارای اهمیت خیلی زیاد می باشند را می توان نمونه ایازپرریسک ترین ساختمان ها دانست. برنامه ریزی های لازم برای ایجاد آمادگی جهت بالا بردن میزان ایمنیو کاهش تلفات و خسارات باید قبل از رخداد زلزله انجام شده و پیاده سازی گردد. این برنامه ریزی می تواندبه صورت کلان توسط مرجع بالادستی آزمایشگاه ها انجام شده و به صورت خاص و متناسب برای هرآزمایشگاه اجرا گردد. توسعه همکاری های داخلی به منظور شبکه سازی فعالیت های علمی در زمینه علومو مهندسی زلزله در ایران و جایگزین نمودن رفتار علمی به جای واکنش احساسی هنگام بروز سانحه,مدیریت اضطرار و سرانجام مدیریت ریسک سانحه از ضرورت های برخورد با پدیده زلزله است. به منظورمدیریت ریسک ناشی از خطر زلزله, شناخت و برآورد ریسک موجود ضروری است. پیش از تدوین یکبرنامه کلی برای کاهش آسیب پذیری آزمایشگاه های کشور در برابر زلزله, ارزیابی وضع لرزه ای موجود اینساختمان ها از گام های ابتدایی مهم می باشد. ضمنا باید توجه داشت که به دلیل لرزه خیزی ایران, توسعهآزمایشگاه ها بدون توجه ویژه به پیامدهای لرزه ای خاص این ساختمان ها, عملا می تواند به ایجاد تلفات انسانی و اتلاف سرمایه ملی و دستاوردهای علمی کشور منجر گردد.

لینک کمکی