معرفي و پياده سازي استاندارد ايزو 17025 (ISO IEC 17025)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن معرفي و پياده سازي استاندارد ايزو 17025 (ISO IEC 17025) :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 6

امروزه, استانداردسازی یکی از مهم ترین فاکتورها در زمینه ایجاد, نگهداری و ارتقا کیفیت سیستم ها,در سطح قابل قبول جهانی می باشد. بنابراین, سازمان ها و مراکز تحقیقاتی نیز مانند سایر سازمان هادستیابی به استاندارد را از محورهای اساسی فعالیت های خود می دانند. پیاده سازی سیستم استانداردمی تواند گام موثری در جهت نیل به خود کفایی و حضور موثر و دراز مدت در عرصه بازار جهانی کسب وکار و دانش باشد. در بین استاندارد های موجود, ایزو 17025 استاندارد مهمی است که در آزمایشگاه هایآزمون و کالیبراسیون کاربرد دارد. این استاندارد جایگزین استانداردهای ISO/IEC GUIDE 25 واستاندارد اروپایی EN 45001 شده است. این استاندارد شامل دو بخش مدیریتی و فنی است که در آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون پیاده سازی می شود. اجرای استاندارد ایزو 17025 دارای مزایایزیادی است که از جمله این مزایا می توان به: ارتقا سطح آزمایشگاه های عضو و کسب اعتبار بین المللی,استانداردسازی روش های اجرایی و مدیریتی آزمایشگاه ها, افزایش اطمینان از صحت نتایج ارایه شدهتوسط آزمایشگاه ها, اطمینان از طراحی صحیح محل انجام آزمایش, افزایش اعتماد مشتریان, امکانارایه خدمات در سطح بین ا لمللی و پذیرش آزمایشگاه دارای گواهینامه به عنوان یک آزمایشگاه مرجع ازطرف موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی اشاره کرد.

لینک کمکی