تحليل ماهيت حقوقي بهره و سود بانکي در نظام بانکي کنوني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تحليل ماهيت حقوقي بهره و سود بانکي در نظام بانکي کنوني :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 21

نرخ سودبانگی از جمله متغیرهایی است که نقش بسیار مهم و کلیدی در سیاست های پولی و روابط اقتصادی جوامع ایفا می نماید. طی سال های گذشته لزوم انجام بررسی های فراگیر و نگاهی جامع و همه جانبه در زمینه نظری وعملی, در خصوص مبحث نرخ های سود بانکی همواره احساس شده است. در اوایل سال 1378 پس از طرح پیشنهادهایی در زمینه تعدیل نرخ های سود بانکی از سوی برخی کارشناسان و سیاست گذاران اقتصادی و طرح مباحث اعضا غیرکارشناسی و آمیختگی تحلیل های تخصصی و غیرتخصصی در برخی جراید, لازم دیده شد که به منظور پیش گیری از اتخاذ هرگونه تصمصم قبل از انجام بررسی های همه جانبه مطالعاتی در این زمینه آغاز گردد. با توجه به جوانب امر ابتدا در زمینه نظری موضوع مطالعاتی انجام شد. پس از این مراحل با جهت گیری به سمت جوانب کاربردی امر و امعان نظر به الزامات قانون عملیات بانکی بدون ربا و شرایط اقتصاد ایران, مطالعات ادامه یافت و به این منظور سعی گردید تا جهت تعیین نرخ های سود از برخی شاخص ها و مهیارهای اقتصادی استفاده گردد. در ضمن جهت آگاهی هرچه بیشتر از تبعات تصمیمات متخذه مطالعات وسیعی در خصوص تاثیر تغییر نرخ های سود بر واحدهای تولید و نیز ساخار مالی بانک ها صورت پذیرفت و نهایتا در طول سال های برنامه سوم توسعه, با توجه به شرایط اقتصاد کشور و خصوص کلی سیاست ها ی اقتصادی, شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی تغییراتی را در نرخ های سود سپرده های و تسهیلات اعمال نمودند.

لینک کمکی