بررسي چالش هاي پژوهش درسازمان بيمه سلامت ايران و ارايه راه کار براي آن 1395

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي چالش هاي پژوهش درسازمان بيمه سلامت ايران و ارايه راه کار براي آن 1395 :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

هدف: پژوهش کنشی عقلانی و فرایندی خردمندانه و منظم است که به بازنگری, نقد و پالایش و یا تولید و خلق اندیشه منجرمی شود. هدف از این پژوهش بررسی چالش های انجام پژوهش و ارایه راه کار مناسب جهت تسهیل فرایند پژوهش در کارکنانبیمه سلامت ایران بوده است.روش بررسی: پژوهش حاضر به صورت توصیفی - تحلیلی بر روی 834 نفر از کارشناسان شاغل در ادارات کل بیمه سلامتکشور در سال 1395 با استفاده از پرسشنامه خود ایفا انجام گرفت که در نهایت 646 پرسشنامه به صورت کامل تکمیلگردید. سنجش روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات متخصصان بیمه سلامت و نیز متخصصین مدیریت نظام سلامت سنجیدهشد. جهت تعیین پایایی نیز تعداد 50 پرسشنامه در اختیار کارشناسان بیمه سلامت استان خراسان رضوی طی دو مرحله قرارگرفت. یافته ها: 314 نفر (%50) از پرسش شوندگان زن و 313 نفر (%50) مرد بودند. 276 نفر (5 / 34 %) از پرسش شوندگان سابقهشرکت در کارگاه روش تحقیق را داشته اند. میزان آشنایی با عوامل زمینه ای و مقدمات تحقیق در بین افراد شرکت کننده درپژوهش (5 / 44 %) برآورد گردید.از مهم ترین موانع تحقیق نیز می توان به عدم دسترسی به منابع کتابخانه ای 9 / 47 % اشارهنمود و مهم ترین راهکار حمایت از تحقیق در سازمان بیمه سلامت کشور از دیدگاه کارکنان آن اختصاص بودجه کافی جهتتحقیقات و ایجاد فرصت کافی جهت ارایه ایده های تحقیقاتی (%74) می باشد.نتیجه گیری: توان علمی محدود کارشناسان, مشکلات موجود در ساختار و مدیریت سازمان, عدم تناسب کار و مسیولیتافراد, منابع کتابخانه ای محدود و ارتباطات ناکافی با موسسات علمی- پزوهشی از جمله چالش های انجام پژوهش در سازمان بیمه سلامت ایران می باشد لذا تقویت زیر ساخت های داخلی و تقویت ارتباطات برون سازمانی, ایجاد بستر مناسب برایتحقیق در سازمان و توسعه تعاملات سازمانی, گامی موثر در بهبود فرایند پژوهش در این سازمان خواهد بود.

لینک کمکی