بررسي روايي و پايايي نسخه فارسي پرسشنامه کيفيت زندگي اروپايي - 5 بعد سه سطح (EQ-5D-3L) در بيماران مبتلا به آسيب منيسک و ليگامان هاي زانو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي روايي و پايايي نسخه فارسي پرسشنامه کيفيت زندگي اروپايي - 5 بعد سه سطح (EQ-5D-3L) در بيماران مبتلا به آسيب منيسک و ليگامان هاي زانو :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 13

هدف: با توجه به اهمیت روزافزون ارزیابی و بهبود کیفیت زندگی به عنوان یک عامل مهم در تعیین پیامدهای درمانی, روا وپایا کردن ابزاری که این مقوله را اندازه گیری می کند, ضروری به نظر می رسد. این مطالعه به منظور بررسی روایی و پایایینسخه فارسی پرسشنامه کیفیت زندگی EQ-5D-3L در بیماران مبتلا به آسیب منیسک و لیگامان های زانو انجام شد.روش بررسی: بعد از کسب اجازه و دریافت نسخه فارسی پرسشنامه EQ-5D-3L از گروه Euro Quality of life, جهتبررسی روایی, این پرسشنامه به همراه پرسشنامه های 36-SF و KOOS توسط 143 نفر از بیماران مبتلا به آسیب منیسکو لیگامان های زانو (92 نفر قبل از جراحی و 51 نفر بعد از جراحی) تکمیل شد. روایی سازه از طریق آزمون فرضیه های ازپیش تعیین شده و روایی افتراقی به شیوه گروه های شناخته شده تست شد. جهت بررسی پایایی آزمون بازآزمون – 65 نفر ازاین بیماران که بعد از یک هفته تغییری در وضعیت شان گزارش نکردند مجددا پرسشنامه EQ-5D-3L را تکمیل کردند. یافته ها: طبق یافته های پژوهش, نمره کل پرسشنامه EQ-5D-3L با نمره کل ابزار عمومی معتبر (p=0/445) SF-36 وابعاد پرسشنامه EQ-5D-3L با ابعاد مرتبط از پرسشنامه های p=0/37 -0/45)SF-36) و p=0/30 - 0/45)KOOS) ارتباط متوسطی داشت. نمره EQ-5DIndex قابلیت افتراق بیماران را از نظر شدت بیماری بر اساس EQ-5DVAS(p<0/001) داشت. ضریب همبستگی درون رده ای برای EQ-5DIndex و EQ-5DVAS به ترتیب 0/753 و 0/896 بهدست آمد.نتیجه گیری: نتایج نشان داد که نسخه فارسی پرسشنامه EQ-5D-3L از روایی و پایایی لازم برای اندازه گیری کیفیتزندگی مرتبط با سلامت در بیماران مبتلا به آسیب منیسک و لیگامان های زانو برخوردار است.

لینک کمکی