ارتباط بين نمرات ترکيبي غربالگري حرکت عملکردي و استقامت عضلات ثبات دهنده مرکزي در تکواندوکاران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارتباط بين نمرات ترکيبي غربالگري حرکت عملکردي و استقامت عضلات ثبات دهنده مرکزي در تکواندوکاران :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 14

هدف: آزمون های غربالگری حرکت اطلاعات مفیدی در خصوص حرکت و ثبات در زنجیره حرکتی فراهم می کند. ناحیهمرکزی بدن به عنوان پایه و اساس زنجیره حرکتی مسیولیت تسهیل انتقال نیروها و گشتاورها را به عهده دارد. تحقیق حاضربه بررسی ارتباط بين نمرات ترکيبي غربالگري حرکت عملکردي و استقامت عضلات ثبات دهنده مرکزي در تکواندوکارانمی پردازد.روش بررسی: تحقیق حاضر از نوع تحقیقات مقطعی است. 55 پسر تکواندوکار به صورت تصادفی و با توجه به معیارهایتحقیق به عنوان آزمودنی در تحقیق شرکت کردند. برای ارزیابی استقامت عضلات دهنده ناحیه مرکزی بدن از آزمون هایمک گیل استفاده شد. برای ارزیابی عملکرد حرکتی آزمودنی ها از مجموعه آزمون های غربالگری حرکت عملکردی استفادهشد. نرمال بودن توزیع داده ها با استفاده از آزمون شاپیرویلک ارزیابی شد. از آزمون رگرسیون خطی برای تحلیل داده هااستفاده شد (p0/05).یافته ها: از بین متغیرهای تحقیق تنها بین استقامت عضلات خم کننده جانبی سمت راست و نمرات غربالگری حرکتعملکردی ارتباط معنادار مشاهده شد (p0/05). ارتباط بین استقامت عضلات خم کننده و باز کننده تنه با نمرات غربالگری حرکت عملکردی معنادار نبود.نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد مدل رگرسیونی در پیش بینی نمرات غربالگری حرکت عملکردی یک مدل ضعیف بود.به عبارت دیگر مدل رگرسیونی تنها توانسته بود 36 درصد واریانس نمرات غربالگری حرکت عملکردی را پیش بینی کند.اگرچه استقامت عضلات ثبات دهنده مرکزی برای عملکرد حرکتی مهم است اما احتمال میرود عوامل دیگری غیر از ثباتمرکزی در سطوح بالای ورزشی برای پیش بینی آسیب نقش مهم تری داشته باشند.

لینک کمکی