مقايسه کار و توان عضلات همسترينگ و چهارسرران در کاراته کاران حرفه اي قبل و بعد از خستگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقايسه کار و توان عضلات همسترينگ و چهارسرران در کاراته کاران حرفه اي قبل و بعد از خستگي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

هدف: نرخ کار انجام شده به وسیله اغلب عضلات به ندرت در طی زمان ثابت می باشد, به دلیل تغییرات زمانی سریع کارعضلات, محاسبه توان عضلانی که به عنوان تابعی از زمان تعریف می شود, ضروری می باشد. هدف پژوهش حاضر سنجشتفاوت کار و توان عضلات مفصل زانو قبل و بعد از خستگی عضلانی در کاراته کاران حرفه ای زن جهت معرفی ریسکفاکتورهایی برای آسیب بود.روش بررسی: 14 زن ورزشکار کاراته کار نخبه (5/3±15/1 سال) با استفاده از دستگاه بایودکس ایزوکینتیک در سرعت های60 , 180 و 300 درجه بر ثانیه قبل و بعد از پروتکل خستگی عضلات چهارسرران و همسترینگ مورد ارزیابی قرار گرفتند.یافته ها: هیچ گونه اختلافی در متغیر توان عضلات همسترینگ و چهارسرران طی قبل و بعد از خستگی در سرعت زاویه ای180 درجه بر ثانیه مشاهده نشد (05 / 0 < p). در سرعت 180 درجه بر ثانیه گروه عضلات همسترینگ هیچ گونه تغییری را بعداز خستگی نشان نداد (05 / 0 < p). در سرعت 60 و 300 درجه بر ثانیه هر دو گروه عضلات همسترینگ و چهارسر ران توانکمتری را بعد از خستگی عضلانی نشان دادند (04 / 0 = p).نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که خستگی در سرعت های متوسط بر توان و کار انجام شده توسط عضلاتاطراف مفصل زانوی کاراته کاران تاثیر چندانی ندارد. اما بطور کلی, احتمالا خستگی می تواند سبب ایجاد عدم تعادل در توان مکانیکی و کار انجام شده عضلات همسترینگ و چهارسرران در دیگر سرعت های زاویه ای مفصل شود که احتمال آسیبدیدگی را در مفصل زانو افزایش می دهد.

لینک کمکی