پيش بيني عيب انکساري بر اساس حدت بينايي با استفاده از چارت اسنلن و دستگاه OPD-scan III

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پيش بيني عيب انکساري بر اساس حدت بينايي با استفاده از چارت اسنلن و دستگاه OPD-scan III :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 14

دستگاه (Optical Path Difference Scanning System; OPD-scan III ) تنها دستگاهی است که حدت بیناییآبجکتیو (Objective) را به صورت متناظر با حدت سابجکتیو (Subjective) نشان می دهد. با توجه به اهمیت پیش بینیمیزان عیب انکساری بر اساس یافته های حدت بینایی, هدف از این بررسی پیش بینی عیب انکساری بر اساس حدت بینایی بااستفاده از چارت اسنلن و دستگاه OPD-scan III در افراد با بینایی طبیعی می باشد.روش بررسی: در این مطالعه 75 شرکت کننده در محدوده سنی 18 تا 35 سال مورد ارزیابی قرار گرفتند. حدت بینایی وعیب انکساری با چارت اسنلن و دستگاه OPD-scan III ارزیابی شد. همبستگی بین عیب انکساری و حدت بینایی بااستفاده از آزمون همبستگی پیرسون بررسی شد و نهایتا از آنالیز رگرسیون خطی جهت پیش بینی رفرکشن بر اساس حدتبینایی استفاده گردید.یافته ها: آزمون همبستگی پیرسون رابطه منفی و معنی داری بین مقادیر عیب انکساری کروی و حدت بینایی در گروهنزدیک بینی نشان داد (r=-0/859, p<0/0001) در حدت بینایی سابجکتیو, 788 / 0 - = r در حدت بینایی آبجکتیو). در گروهدوربینی رابطه مثبت و معنی داری بین عیب انکساری و حدت بینایی آبجکتیو وجود داشت (r=0/882, p<0/0001). درصورتی که بین عیب انکساری و حدت بینایی اسنلن رابطه معنی داری نشان داده نشد. هم چنین بین مقادیر آستیگماتیسم وحدت بینایی سابجکتیو و آبجکتیو نیز رابطه معنی داری یافت نشد (p> 0/05). نتیجه گیری: در گروه نزدیک بینی با توجه به همبستگی بالا بین حدت بینایی سابجکتیو و آبجکتیو با عیب انکساریاسفریکال, می توان پیش بینی مناسبی از عیب اسفریکال بر اساس حدت بینایی به دست آورد. ولی در دوربینی به دلیلهمبستگی ضعیف حدت سابجکتیو با عیب انکساری کروی امکان تخمین میزان عیب انکساری کروی وجود ندارد. در صورتیکه با توجه به مقادیر حدت بینایی آبجکتیو حاصل از دستگاه OPD-scan III می توان عیب انکساری در دوربینی را پیشبینی کرد. ولی در موارد آستیگماتیسم با توجه به عدم وجود رابطه خطی بین حدت بینایی سابجکتیو و آبجکتیو با میزانآستیگماتیسم امکان تخمین میزان آستیگماتیسم وجود ندارد.

لینک کمکی