تعامل نيروهاي وارد بر مفاصل در صفحات مختلف حرکتي حين راه رفتن زنان مبتلابه کمردرد مزمن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تعامل نيروهاي وارد بر مفاصل در صفحات مختلف حرکتي حين راه رفتن زنان مبتلابه کمردرد مزمن :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 16

هدف: کمردرد از شایع ترین مشکلات عضلانی اسکلتی می باشد که تغییر در تون عضلات کمر, توزیع نیروهای وارده بر کمررا نامتقارن و در شیوع عارضه کمردرد نقش دارد. بررسی چگونگی توزیع نیروهای وارده بر کمر از اهمیت برخوردار است لذاهدف تحقیق حاضر بررسی اثر تعاملی نیروهای وارد بر مفاصل مختلف کمر و اندام تحتانی در صفحات مختلف حرکتی حینراه رفتن بیماران مبتلا به کمردرد مزمن با منشا نامشخص بود.روش بررسی: 9 بیمار زن مبتلا به کمردرد نامشخص با دامنه سن, قد و وزن به ترتیب 9/57±41/56 سال, 5/56±158/81سانتی متر و 8/88±61/68 کیلوگرم و 8 نفر آزمودنی سالم با میانگین دامنه سن, قد و وزن مشابه در این تحقیق شرکت کردند. متغیرهای مورد بررسی در مطالعه حاضر شامل نیروی تماس مفصلی داخلی خارجی, عمودی, نیروی ترمز زننده وجلوبرنده در سه صفحه حرکتی و در مفاصل اندام تحتانی و کمر بودند. از نرم افزار Qualysis &OpenSim برای استخراج داده ها استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS در سطح معنی داری (=0/05) تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: نیروهای تماس مفصلی در سه صفحه حرکتی مچ پا (p=0/04), زانو (p=0/00) و مفصل کمری خاجی (p=0/00)بین دو گروه متفاوت بود. نیروی عمودی تماس مفصلی وارد بر مفاصل مچ, زانو, ران و کمری خاجی در بین دو گروه بیمارانکمردرد و گروه سالم تعامل معنی داری نشان دادند (p=0/01).نتیجه گیری: نیروهای وارده بر مفصل ران و کمری خاجی در گروه کمردرد بیشتر از گروه سالم بود. همچنین الگوی اعمالنیرو در مفاصل مچ پا, زانو, ران و کمری خاجی بین دو گروه متفاوت بود. این روند بارگذاری متفاوت نیرو بر مفاصل گروهکمردرد نشان می دهد که احتمالا عضلات عمل کننده بر این مفاصل نیز از الگوی متفاوت شدت و زمان فعالیت برخوردارند.لذا در درمان کمردرد مزمن, توجه به مفاصل اندام تحتانی (مچ, زانو و ران) علاوه بر کمر از اهمیت برخوردار است. شاید بابهبود توزیع نیرو در مچ پا و زانو بتوان توزیع نیرو در مفصل ران و لگن را نیز بهبود بخشید و از این طریق به درمان دردبیماران کمک کرد.

لینک کمکی