تاملي بر وضعيت حقوقي به کارگيري پهپاد عليه تروريسم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تاملي بر وضعيت حقوقي به کارگيري پهپاد عليه تروريسم :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 28

در چند دهه اخیر منطقه خاورمیانه صحنه درگیری های نظامی متعددی میان دولت هایفرامنطقه ای با برخی از دولت ها و گروه های غیر دولتی (همچون گروه های تروریستی) بوده است.در یک دهه پیشین استفاده از پهپاد به منظور بمباران, ترور, شناسایی و جاسوسی توسطدولت های فرامنطقه ای به بهانه های مختلف در منطقه خاورمیانه رایج بوده است که عمدتا نقضحاکمیت کشورهای منطقه را در پی داشته است. این نقض حاکمیت همواره توسط دولت هایفرامنطقه ای به لحاظ حقوقی توجیه شده است. بخش عمده این توجیهات بر پایه چالش هایحقوقی بوده اند که در خصوص مقررات حاکم بر استفاده از پهپادها وجود دارند و به نوعی اینچالش ها سرپوشی برای فعالیت های غیرقانونی این دولت ها به حساب می آیند. طرح اینچالش ها عمدتا در راستای تفسیر مقررات منع توسل به زور و دفاع مشروع, مقررات حاکم برمخاصمات و قواعد حقوق بشردوستانه و مبارزه با تروریسم بودهاند. لذا درک و تفسیر صحیحاین چالش های حقوقی و برطرف نمودن آنها می تواند تصویری واقعی از وضعیت موجود ارایهدهد و فهم دقیق تری از منظر حقوق بین الملل فراهم نماید.

لینک کمکی