مسيوليت بين المللي دولت ها در قبال خسارات ناشي از استفاده از منابع انرژي جايگزين (مطالعه موردي: فناوري جمع آوري وانباشت دي اکسيد کربن زير بستر دريا)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مسيوليت بين المللي دولت ها در قبال خسارات ناشي از استفاده از منابع انرژي جايگزين (مطالعه موردي: فناوري جمع آوري وانباشت دي اکسيد کربن زير بستر دريا) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 24

با گذشت زمان و پیشرفت علم مصرف انرژی و بهره برداری از منابع طبیعی به شدت افزایش یافتهاست. اما مصرف انرژی موجب تخریب محیط زیست می شود. از طرفی با توجه به افزایش استفادهاز انرژی های فسیلی و احتراق این نوع سوخت ها, غلظت گازهای گلخانه ای در جو به طورچشمگیری افزایش یافته است. براساس گزارش های سازمان های بین المللی افزایش گازهایگلخانه ای در جو موجب افزایش درجه حرارت کره زمین شده است. از جمله فناوری های جدیدبرای مقابله با پدیده گرم شدن کره زمین, جمع آوری و انباشت دی اکسید کربن زیر بستردریاست. با وجود این ممکن است در اثر اعمال نادرست این فناوری ها شاهد بروز خسارات و درنهایت فجایع زیست محیطی باشیم. ازاین رو به منظور طرح مسیولیت بین المللی دولت ها و حتیبازیگران غیردولتی نیازمند یکسری قواعد و مقررات در زمینه مسیولیت در قبال این خساراتخواهیم بود. در این نوشتار برآنیم که با بحث در مورد انرژی های جایگزین به بررسی فناوریجمع آوری و انباشت دی اکسید کربن بپردازیم؛ آسیب های احتمالی به محیط زیست را با استنادبه اصول و مفاهیم مرتبط تحلیل کنیم و در نهایت به مسیله مسیولیت بین المللی دولت ها درقبال خسارات وارده در پی استفاده از این فناوری بپردازیم.

لینک کمکی