اصل تناسب در تحديد حدود مناطق دريايي از منظر رويه قضايي بين المللي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن اصل تناسب در تحديد حدود مناطق دريايي از منظر رويه قضايي بين المللي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 24

؛ اصل تناسب نقش بسیار مهمی در اجرایی کردن اصل انصاف در تحدید حدود مناطق دریایی دارد. این اصل معیاری بر منصفانه بودن تحدید حدود و شاخص در سنجش آن به شمار می آید. ماهیت تحولات اصل مذکور در دوزه تحدید حدود دریایی مرهون آرای قضایی استکه دیوان بین المللی دادگستری سایر محاکم بین المللی در رویه قضایی خویش آن را به کاربسته با گذار از مراحل مختلف موجبات تنویز زوایای پنهان این اصل توسعه آن را فراهمکرده اند. در این نوشتار جایگاه اصل تناسب در تحدید حدود مناطق دریایی تحلیل با استقرادر آرای محاکم بین المللی اثبات شده است که آرای قضایی در ظهور توسعه این اصل نقشیدیاتی داشته زمینه های قاعده مندی بهره گیری از آن به عنوان شاخصی برای آزمون منصفانهبودن تحدید حدود مناطق دریایی را فراهم ساخته اند.

لینک کمکی