قابليت اعمال قواعد حقوق بين الملل بشردوستانه در جنگ هاي سايبري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن قابليت اعمال قواعد حقوق بين الملل بشردوستانه در جنگ هاي سايبري :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 26

در عصر اطلاعات با تغییر میدان های نبرد, جامعه بین المللی در مواجه با جنگ ها ی سایبریاست. حملات سایبری امروزه دسته جداگانه از روش های جنگی را تشکیل می دهند و در عینحال می توانند نمایانگر نوع جدیدی از توسل به زور باشند, زیرا این توانایی را دارند که موجبایجاد آثاری مانند صدمات عظیم و وسیع به زیرساخت های حیاتی یک دولت, تخریب اموال و ازدست رفتن جان انسان ها شوند. به این ترتیب چه عملیات جنگی در یک مخاصمه تنها متشکلاز حملات سایبری باشد و چه جنگ سایبری بخشی از یک مخاصمه با روشهای متداول جنگیباشد, به هنگام کاربرد این روش نوین مخاصمه باید قواعد حقوق بین الملگل بشردوستانه اعمالشود و دولت ها ملزم به رعایت این تعهدند که وسایل و شیوه های جدید مورد استفاده در جنگها, در تطابق با قواعد حاکم بر حقوق بین الملل بشردوستانه موجود باشد. این مقاله درصدداست نشان دهد تا زمانیکه قواعد خاص حقوق بشردوستانه بین المللی در مخاصمات سایبریتدوین نشده باشد, همچنان میتوان با توسل به اصول و قواعد موجود, روشهای نبرد سایبریرا در چارچوب حقوق بین الملل بشردوستانه به نظم درآورد.

لینک کمکی