حريم شخصي چهره هاي عمومي در فضاي اطلاعاتي جديد؛ با نگاهي به رويه قضايي دادگاه اروپايي حقوق بشر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن حريم شخصي چهره هاي عمومي در فضاي اطلاعاتي جديد؛ با نگاهي به رويه قضايي دادگاه اروپايي حقوق بشر :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 28

در فضای اطلاعاتی و ارتباطی جدید, مردم عادی با تجهیز به فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی,می توانند از طریق افشای اطلاعات و تصاویر خصوصی چهره های عمومی, به هویت واقعی آنهاپی ببرند یا کنجکاوی خود را برآورده سازند. این وضعیت محصول تامین مجموعه ای از حقوقمانند حق آزادی بیان, دسترسی آزادانه به اطلاعات و حق بر دانستن در فضای ارتباطی نویناست. از طرفی چهره های عمومی و مشهور, مدعی حق حریم شخصی اند که با حق های مذکورتعارض ظاهری دارد. این مقاله با روشی تحلیلی, ضمن بررسی مفاهیم مرتبط و رویه قضاییدیوان اروپایی حقوق بشر, به حق حریم شخصی چهره های عمومی به ویژه سیاستمداران ونسبت آن با فضای اطلاعاتی جدید می پردازد. رویه قضایی کشورها و دیوان اروپایی حقوق بشر,معیارهایی برای رفع تعارض مذکور ارایه کرده اند. این مقاله ضمن تفکیک بین وضعیت مقام هایسیاسی و سایر چهره های مشهور, به این نتیجه می رسد که افشای اطلاعات و تصاویر خصوصیچهره های عمومی, به منظور شفافی بیشتر هویت آنها و مقایسه رفتار خصوصی آنها با مواضعرسمی شان, اگر در جهت ایجاد یک بحث متضمن نفع عمومی باشد, با توجه به اوضاع و احوالدر هر مورد, تعارضی با حریم خصوصی ندارد.

لینک کمکی