برآورد تابع تقاضاي بيمه حوادث (مطالعه موردي: شرکت بيمه ايران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن برآورد تابع تقاضاي بيمه حوادث (مطالعه موردي: شرکت بيمه ايران) :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات : 32

در این مقاله, به منظور شناسایی عوامل موثر بر تقاضای بیمه حوادث در ایران, از مدل های مبتنی بر داده های پانلی استفاده شده است. سپس مدل موردنظر با استفاده از اطلاعات مربوط استانهای کشور طی دوره 1383-1388 برآورد شده است. نتایج آزمون هاسمن و آزمون چاو, سازگاربودن برآورد های مبتنی بر مدل رگرسیونی اثرات ثابت را تایید می کند. نتایج تحقیق نشان می دهد که مهمترین عوامل تعیین کننده تقاضا برای بیمه حوادث در ایران, جمعیت, مقدار خسارت های پرداختی, و درآمد هستند. براساس نتایج به دست آمده, کشش تقاضای بیمه حوادث نسبت به درآمد, 0/32 برآورد شده است که نشان می دهد این محصول در ایران کالایی ضروری است. همچنین کشش تابع تقاضا نسبت به مقدار خسارت های پرداختی و جمعیت به ترتیب 0/127 و 11/42 محاسبه شده است که بر بی کشش بودن تقاضا نسبت به خسارت های پرداختی و با کشش بودن نسبت به جمعیت دلالت دارد. از دیگر نتایج تحقیق, معنی دار نبودن اثر نرخ تورم بر تابع تقاضای بیمه حوادث است.

لینک کمکی