بيمه مرهونه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بيمه مرهونه :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات : 28

هرچند قانون بیمه تنها امکان بیمه نمودن مرهونه از سوی مرتهن را مورد پیش بینی قرار داده است, به لحاظ وجود نفع بیمه ای, راهن نیز از این حق برخوردار خواهد بود. در بيمه مرهونه اصولا مسیولیت بیمه گر ناشی از فرض اتلاف یا تلف مرهونه است. در هر کدام از این حالات نیز بسته به این که بیمه گذار راهن و یا مرتهن باشد احکام و آثار بيمه مرهونه متفاوت است. در صورت اتلاف مرهونه از سوی بیمه گذار, شرکت بیمه گر مسیولیتی بر عهده ندارد. با وجود این در صورت اتلاف مرهونه از سوی شخصی غیر از بیمه گذار , بیمه گر مکلف به جبران خسارت از بیمه گذار است. در فرض تلف مرهونه بیمه شده, آنچه مهم و در خور است, بيمه مرهونه از سوی راهن است. قانون مدنی در این باره حکمی ندارد؛ اما آنچه از مبانی حقوق مدنی و فقهی در این مسیله قابل استنباط است, ادامه تعلق حق مرتهن نسبت به خسارات پرداختی از سوی شرکت بیمه است.

لینک کمکی