بررسي تاثير بازاريابي چريکي و مسيوليت هاي اجتماعي شرکت هاي بيمه بر وفاداري مشتريان با تاکيد بر مزيت هاي کارکردي برند و قابليت اعتبار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي تاثير بازاريابي چريکي و مسيوليت هاي اجتماعي شرکت هاي بيمه بر وفاداري مشتريان با تاکيد بر مزيت هاي کارکردي برند و قابليت اعتبار :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات : 26

هدف پژوهش حاضر, ارایه الگوی تعاملی نقش بازاریابی چریکی و مسیولیت های اجتماعی شرکت های بیمه بر وفاداری مشتریان با تاکید بر مزیت های کارکردی برند و قابلیت اعتبار در بیمه ایران سه شهر تهران, سمنان و ایلام می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات تحقیق, توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل مشتریان شعب بیمه ایران در شهرهای تهران, سمنان و ایلام هستند که با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری, تعداد 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری در این تحقیق, نمونه گیری سهمیه ای است, که هر سه شهر مورد نظر سهمیه ای در نمونه کلی دارند . ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسشنامه می باشد که روایی و پایایی آن تایید شده است . برای تحلیل اطلاعات از نرم افزار ویژوال پی ال اس استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که بازاریابی چریکی, مسیولیت اجتماعی, مزیت های کارکردی برند و قابلیت اعتبار بر وفاداری مشتریان بیمه ایران در سه شهر مورد مطالعه تاثیر مستقیم, مثبت و معناداری دارند. همچنین مسیولیت اجتماعی بر بازاریابی چریکی و مزیت کارکردی برند, مزیت کارکردی برند بر قابلیت اعتبار, بازاریابی چریکی بر قابلیت اعتبار, تاثیر مستقیم, مثبت و معناداری دارند.

لینک کمکی