گرايش به کارآفريني سازمان در صنعت بيمه: تاکيد بر نقش سرمايه اجتماعي و فرهنگ سازماني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن گرايش به کارآفريني سازمان در صنعت بيمه: تاکيد بر نقش سرمايه اجتماعي و فرهنگ سازماني :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات : 29

امروزه آنچه که برای کسب موفقیت و رسیدن به کارآفرینی سازمانی حایز اهمیت است, تنها ویژگی های فردی افراد نیست, بلکه موقعیت شبکه مرکزی فرد در سازمان و فرهنگ سازمان قوی نیز مهم است؛ بنابراین, هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل زمینه ای افزایش کارآفرینی سازمانی ازجمله سرمایه اجتماعی و فرهنگ سازمانی می باشد که از لحاظ هدف, کاربردی و از نظر رویکرد و ماهیت, علی-معلولی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان نمایندگی های شرکت سهامی بیمه ایران در قزوین است که به دلیل محدود بودن, اطلاعات موردنیاز از طریق پرسشنامه و با استفاده از روش سرشماری, جمع آوری گردید. همچنین چهار فرضیه معرفی و با استفاده از تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری و توسط نرمافزار ایموس تحلیل شدند. بعد از ارزیابی تحلیل عاملی تاییدی و تایید برازش الگوهای اندازه گیری, نتایج آزمون فرضیه های پژوهش حاکی از آن بوده است که سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمان و فرهنگ سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین, فرهنگ سازمانی با تاثیرگذاری مثبت و معنادار بر کارآفرینی سازمان, نقش میانجی مثبتی را در افزایش تاثیرگذاری سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمان بر عهده دارد. ازاین رو به مدیران پیشنهاد می شود که با توسعه شبکه های روابط و فرایندهای جامعه پذیری افراد در سازمان, شرایط را برای ایجاد فرهنگی مناسب برای بروز رفتارهای کارآفرینانه تقویت نمایند.

لینک کمکی