تجميع ريسک هاي بيمه گري صنعت بيمه ايران با استفاده از توابع مفصل (رويکرد توابع مفصل ارشميدسي سلسله مراتبي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تجميع ريسک هاي بيمه گري صنعت بيمه ايران با استفاده از توابع مفصل (رويکرد توابع مفصل ارشميدسي سلسله مراتبي) :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات : 29

در این تحقیق, ریسک های بیمه گری صنعت بیمه با دو رویکرد متفاوت , تجمیع همزمان با توابع مفصل بیضوی و ارشمیدسی و تجمیع سلسله مراتبی با توابع مفصل ارشمیدسی سلسله مراتبی ( HAC), انجام شده و بر این اساس, حداقل سرمایه لازم برای صنعت بیمه برآورد شده است. نتایج, تجمیع و مدل سازی ساختار وابستگی ریسک های بیمه گری با داده های ضریب خسارت طی سال های 1354-1392 نشان می دهد که به علت تفاوت نوع ساختار وابستگی, حداقل سرمایه لازم برآورد شده با رویکردها و توابع مفصل مختلف, متفاوت است. حداقل سرمایه لازم برای پوشش ریسک بیمه گری صنعت بیمه با مدل استاندارد آیین نامه 69 بیمه مرکزی و با داده های سال 1392 در حدود 96,943,391 میلیون ریال محاسبه شده است؛ در حالی که حداقل سرما یه برآورد شده با سنجه ریسک ارزش در معرض خطر (VaR) در سطح اطمینان 95 درصد با توابع مفصل بیضو ی در رویکرد تجمیع همزمان و با توابع مفصل کلایتون و جوی در هر دو رویکرد, کمتر از این مقدار است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که استفاده از این توابع مفصل در تعیین حداقل سرمایه لازم, توانگری موسسات بیمه را بیشتر از حد برآورد شده با روش تجمیع ساده و خطی مدل استاندارد نشان خواهد داد.

لینک کمکی