بررسي اثر ريسک گريزي بر بازخريد بيمه نامه هاي عمر مطالعه موردي (با زار بيمه عمر ايران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي اثر ريسک گريزي بر بازخريد بيمه نامه هاي عمر مطالعه موردي (با زار بيمه عمر ايران) :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات : 21

بررسی و تحلیل مفهوم و رفتار بازخریدی بیمه نامه های عمر و عوامل موثر بر آن برای بیمه گذاران, بیمه گران و قانون گذاران اهمیت بسزایی دارد. نقدینگی و سود بیمه گران به دلیل رویارویی با هزینه های صدور بیمه نامه ها و بازاریابی, انتخاب نامساعد و ارزش بازخرید بیمه نامه ها تحت تاثیر قرار می گیرد. از این حیث, بازخرید بیمه نامه ها یک ریسک برای شرکت محسوب می شود و این ریسک باید به صورت دقیق مطالعه, بررسی, کنترل و مدیریت شود. پدیده انتخاب نامساعد پویا نتیجه اطلاعات نامتقارن در طی زمان است. چنان انتخاب نامساعدی بیانگر این است که افراد کم ریسک تمایل بیشتری به بازخرید بیمه نامه های عمر دارند. این تحقیق با مورد تردید قراردادن تیوری فوق رابطه بین سطح ریسک گریزی افراد و میزان تمایل آنها به بازخرید بیمه نامه های عمر را بررسی کرده است. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که ریسک گریزی از طریق عواملی چون وضعیت تاهل, جنسیت و سن بر میزان بازخرید بیمه نامه های عمر تاثیر می گذارد . همچنین, با افزایش نرخ پزشکی (وضعیت سلامتی در زمان صدور ), میزان حق بیمه و سرما یه اولی ه فوت بازخرید بیمه نامه های عمر افزایش و با افزایش مدت زمان بیمه نامه و تعداد اقساط پرداخت حق بیمه, بازخرید کاهش پیدا می کند. ازآنجاکه افراد با سطح ریسک گریزی بالا (سطح ریسک پایین ) بازخرید کمتری را نسبت به افراد با سطح ریسک گریزی پایین (سطح ریسک بالا) دارند, می توان نتیجه گرفت بازار بیمه عمر ایران با انتخاب مساعد پویا روبروست. رابطه بازخرید و نرخ پزشکی که مبین وضعیت سلامتی و سطح ریسک فرد است نیز وجود انتخاب مساعد پویا را تایید می کند.

لینک کمکی