اثر گرايش کارآفرينانه براساس مدل لامپکين و دس بر عملکرد شرکت هاي بيمه خصوصي در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن اثر گرايش کارآفرينانه براساس مدل لامپکين و دس بر عملکرد شرکت هاي بيمه خصوصي در ايران :
تعداد صفحات : 34

این تحقیق به دنبال بررسی تاثیر گرایش کارآفرینانه از دیدگاه لامپکین و دس (1996) در پنج بعد نوآوری, ریسک پذیری, رقابت تهاجمی, پیشگامی, استقلال طلبی بر عملکرد شرکت های بیمه خصوصی در ایران است. بدین منظور دفتر مرکزی و شعبه تهران یک شرکت بیمه خصوصی به عنوان جامعه آماری انتخاب گردیده و پرسش نامه های استاندارد تهیه شده به منظور سنجش گرایش کارآفرینانه و عملکرد شرکت, در میان کارشناسان و مدیران این شرکت توزیع و نتایج داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و PLS ارزیابی شده است. نتایج حاکی از آن است که گرایش کارآفرینانه تاثیر نسبتا قوی بر عملکرد شرکت بیمه داشته است و ابعاد گرایش کارآفرینانه, هرچند از همبستگی بالایی با یکدیگر برخوردارند, لیکن تاثیر یکسانی بر عملکرد شرکت ندارند, به گونه ای که به ترتیب, ریسک پذیری, نوآوری و رقابت تهاجمی تقریبا در یک سطح, بیشترین تاثیر و پیشگامی و استقلال طلبی تاثیر کمتری را بر عملکرد شرکت دارند. همچنین مشخص گردید این شرکت از درجه متوسط ریسک پذیری, پیشگامی, نوآوری و رقابت تهاجمی و درجه ضعیف استقلال طلبی برخوردار است.

لینک کمکی