بررسي رابطه بيمه هاي دريايي (کشتي و باربري) با رشد اقتصادي ايران با استفاده از الگوي خود توضيح برداري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي رابطه بيمه هاي دريايي (کشتي و باربري) با رشد اقتصادي ايران با استفاده از الگوي خود توضيح برداري :
تعداد صفحات : 37

پیشرفت بیمه های دریایی در یک کشور می تواند منجر به حفظ ثروت ملی و تشکیل پی اندازهای بزرگ شود و از طرفی ارتباط متقابل با رشد و توسعه اقتصادی, افزایش مبادلات و توسعه سرمایه گذاری هر کشور دارد. در واقع صنعت بیمه, با توجه به نقش آن به عنوان یک نهاد سرمایه گذار و تعهدش در جبران خسارت, می تواند بر فعالیت های اقتصاد کلان و نیز در رشد اقتصادی هر کشور تاثیر بسزایی داشته باشد. در این مقاله به بررسی اثر حق بیمه های عاید شده از بیمه های دریایی (بیمه های کشتی و باربری) برای دوره زمانی 1387-1350 پرداخته و نتایج و تاثیر این بازار را بر رشد اقتصادی کشور بررسی می کنیم. ضرایب متغیرهای حق بیمه باربری و کشتی حاکی از اثر مثبت و معنی دار این متغیرها بر روی تولید ناخالص داخلی یا تایع رشد اقتصادی است. همچنین آزمون ثبات روی متغیرهای این تابع صورت گرفته که نتایج این آزمون ها حاکی از آن است که تابع مورد بحث در بلند مدت دارای ثبات ساختاری است.

لینک کمکی