رابطه سرمايه اجتماعي با گرايش به رفتار شهروندي سازماني در دفتر مرکزي يک شرکت بيمه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن رابطه سرمايه اجتماعي با گرايش به رفتار شهروندي سازماني در دفتر مرکزي يک شرکت بيمه :
تعداد صفحات : 28

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه ابعاد سرمایه اجتماعی مدیران و کارشناسان ستادی دفتر مرکزی یک شرکت بیمه و سهم هر یک از آن ابعاد در پیش بینی گرایش به رفتار شهروندی آنان انجام گرفته است. روش پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری آن کلیه مدیران و کارشناسان ستادی دفتر مرکزی یک شرکت بیمه در شهر تهران شامل 247 نفر است. حجم نمونه مورد مطالعه به روش نمونه گیری تصادفی ساده و براساس فرمول کوکران 93 نفر تعیین شده است. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه سرمایه اجتماعی فرجی و پرسش نامه استاندارد شده رفتار شهروندی سازمانی پودساکف است. به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده ها از روش های ا اری توصیفی و استنباطی چون r ضریب همبستگی پیرسون و R ضریب رگرسیون گام به گام استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داده است که رابطه مثبت و معناداری میان سرمایه اجتماعی و گرایش به رفتار شهروندی سازمانی در سطح P0/01 در شرکت بیمه مورد مطالعه وجود دارد. همچنین براساس نتایج به دست آ ده از میان ابعاد سرمایه اجتماعی, بعد رابطه ی بهترین پیش بینی کننده گرایش به رفتار شهروندی سازمانی بوده است, دو بعد ساختاری و شناختی در مرتبه بعدی قرار داشته اند.

لینک کمکی