رتبه بندي عناصر ماتريس SWOT در شرايط عدم قطعيت (مورد مطالعه: يک شرکت بيمه خصوصي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن رتبه بندي عناصر ماتريس SWOT در شرايط عدم قطعيت (مورد مطالعه: يک شرکت بيمه خصوصي) :
تعداد صفحات : 32

آنالیز ماتریس نقاط قوت و ضعف, فرصت ها و تهدیدها (SWOT) را باید یکی از مهم ترین ابزارهای پشتیبانی از تصمیم دانست که به طور معمول در جهت آنالیز نظام مند محیط داخل و خارج سازمان به کار می رود. این آنالیز با تمام سودمندی های خود مبنای کمی جهت شناسایی مهم ترین عوامل درونی و بیرونی سازمان, نوع ارتباط این عوامل بر یکدیگر و بر کسب و کار را فراهم نمی کند. از منظر دیگر نیز این آنالیز تنها به تحلیل معدود روابط میان عوامل درونی و بیرونی می پردازد و از سایر اثرات دیگر عوامل بر یکدیگر که به طور مستقیم با هم در ارتباط نیستند, چشم پوشی می کند. از سوی دیگر اطلاعات ترجیحی گزینه ها و معیارها به صورت قضاوت های تصمیم گیرندگان ارایه می شود و قضاوت ها عموما نامعین می باشند. در این مقاله به منظور کمی سازی آنالیز ماتریس سوات در شرایط عدم قطعیت, از رویکرد تلفیقی تیوری خاکستری و روش دیماتل استفاده شده است که از جمله تکنیک های تصمیم گیری گروهی است و عناصر ماتریس سوات در حوزه فرصت ها و تهدیدها و نقاط قوت و ضعف رتبه بندی شده و از نظر علت و معلول بودن نیز شناسایی شده اند.

لینک کمکی