رابطه بين مديريت دانش و نوآوري سازماني در يک شرکت بيمه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن رابطه بين مديريت دانش و نوآوري سازماني در يک شرکت بيمه :
تعداد صفحات : 28

در این پژوهش, رابطه بين مديريت دانش و نوآوري سازماني در يک شرکت بيمه بررسی شده است. از مجموع 180 کارشناس شرکت بیمه مورد بررسی, 86 نفر به شیوه تصادفی ساده به عنوان گروه نمونه تحقیق انتخاب شدند. اطلاعات مربوط به متغیر مدیریت دانش براساس مدل ویگ که توسط نیومن و سدرا و گبل نیز استفاده گردیده است و اطلاعات مربوط به متغیر نوآوری سازمانی براساس مدل مقیمی و شاه حسینی و کاووسی به دست آمد. نتایج ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن نشان داد که شاخص های خلق دانش, حفظ دانش, انتقال دانش و کاربرد دانش با نوآوری سازمانی رابطه معنی داری دارند. بیشترین میزان ضریب همبستگی در خصوص پیش بینی نوآوری سازمانی مربوط به متغیر کاربرد دانش با ضریب 0/878 و کمترین میزان ضریب همبستگی مربوط به متغیر حفظ دانش با میزان 0/656 بود. برای اینکه نوآوری سازمانی حاصل شود, مدیران به یکپارچه سازی سرمایه های دانشی در بخش های مختلف و در اختیار داشتن دانش نیروهای داخلی و خارجی نیاز دارند. از طرفی باید دانش در سرتاسر سازمان توزیع شود, توزیع بهتر دانش, احتمال ظهور نوآوری سازمانی را افزایش خواهد داد.

لینک کمکی