طراحي مدل رياضي مديريت دارايي و بدهي با استفاده از برنامه ريزي آرماني در شرکت هاي بيمه ايراني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن طراحي مدل رياضي مديريت دارايي و بدهي با استفاده از برنامه ريزي آرماني در شرکت هاي بيمه ايراني :
تعداد صفحات : 29

مدیریت دارایی و بدهی از مباحث مهم در برنامه ریزی استراتژیک موسسه های مالی است. هدف از این پژوهش, ارایه مدل مدیریت دارایی و بدهی در شرکت های بیمه است که با توجه به وجود اهداف متعدد و گاه متعارض و پیچیدگی حاصل از آن, از برنامه ریزی آرمانی جهت مدل سازی استفاده شد. جهت نیل به این هدف, ابتدا یکی از شرکت های بیمه در ایران به عنوان مطالعه موردی انتخاب و سپس صورت های مالی و روابط حاکم بر آنها به همراه شرایط خاص حاکم بر این شرکت ها مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. در مدل ساخته شده تلاش می شود تا همراه با تحقق الزامات قانونی حاکم بر شرکت های بیمه, به اهداف مدیریتی همچون دستیابی به سهم خاصی در بازار و کاهش ضریب خسارت تا میزان مشخصی نیز برسیم. جهت حل مدل از نرم افزار لینگو و مطلب استفاده شده است. نتیجه حاصل از حل مدل, به تخصیص بهینه منابع (سرمایه گذاری بهینه) و تجهیز بهینه آن (جذب مقدار حق بیمه مشخص در هر رشته بیمه ای ) کمک می کند.

لینک کمکی