شناسايي فرهنگ سازماني در چهارچوب ارزش هاي رقابتي کويين و تاثير آن بر فرايندهاي نظام جذب مديريت منابع انساني (مورد مطالعه: يک شرکت بيمه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن شناسايي فرهنگ سازماني در چهارچوب ارزش هاي رقابتي کويين و تاثير آن بر فرايندهاي نظام جذب مديريت منابع انساني (مورد مطالعه: يک شرکت بيمه) :
تعداد صفحات : 32

هدف پژوهش حاضر, بررسی میزان تاثیرپذیری فرایندهای نظام جذب مدیریت منابع انسانی یک شرکت بیمه از فرهنگ سازمانی موجود و مطلوب و همچنین تعیین فرهنگ غالب این شرکت است. روش پژوهش, توصیفی از نوع همبستگی است. از این رو از نظرات 173 نفر از کارکنان و مدیران به عنوان نمونه انتخابی بهره گیری شده است. نتایج نشان می دهد که در وضعیت موجود, فرهنگ ادهوکراسی پاسخ گو در وضعیت نامناسبی قرار دارد و فرهنگ غالب شرکت نیز فرهنگ نوع سلسله مراتب باثبات است. همچنین انواع فرهنگ سازمانی موجود با فرایندهای نظام جذب رابطه مثبت و معنی داری دارد. این در حالی است که انواع فرهنگ سازمانی مطلوب با ابعاد سه گانه نظام جذب رابطه معنی داری ندارد. در نهایت نتایج نشان می دهد که فرایند گزینش, بیشترین میزان تاثیرپذیری را از فرهنگ سازمانی موجود دارد.

لینک کمکی