شناسايي استراتژي هاي شرکت هاي بيمه و رابطه آن با عملکرد سازماني اين شرکت ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن شناسايي استراتژي هاي شرکت هاي بيمه و رابطه آن با عملکرد سازماني اين شرکت ها :
تعداد صفحات : 32

ایجاد درک صحیحی از رابطه بین استراتژی های مورد استفاده سازمان ها و عملکرد سازمانی, می تواند شناختی دقیق جهت تصمیم گیری مدیران ایجاد کند. در این مقاله ابتدا بر مبنای چهارچوب استراتژی های عمومی پورتر, استراتژی های مورد استفاده هر شرکت بیمه شناسایی شد و در ادامه با استفاده از نرم افزار SPSS و ابزار تحلیل کلاستر, گروه های استراتژیک موجود در صنعت بیمه شناسایی شدند. در نتیجه این فرایند, سه گروه استراتژیک استفاده کننده از استراتژی ترکیبی که از ترکیبی از سه استراتژی عمومی پورتر استفاده می کردند, رهبران هزینه که با تاکید بیشتر از استراتژی رهبری هزینه بهره می جستند و متمایز کنندگان که با تاکید بیشتر از استراتژی تمایز استفاده می کردند, شناسایی شدند. پس از آن سه شاخص عملکردی سهم از بازار , رشد فروش و بازده سرمایه گذاری هر یک از گروه های شناسایی شده در طی سال های 1388-1386 محاسبه شد که در ارتباط با شاخص سهم از بازار, گروه متمایز کنندگان و در ارتباط با دو شاخص رشد فروش و بازده سرمایه گذاری, گروه رهبران هزینه بهترین عملکرد را داشتند.

لینک کمکی