رابطه بين عوامل شخصيتي و عملکرد شغلي مديرات شرکت هاي بيمه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن رابطه بين عوامل شخصيتي و عملکرد شغلي مديرات شرکت هاي بيمه :
تعداد صفحات : 37

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین 5 عامل شخصیتی با عملکرد شغلی مدیران است. جامعه آماری پژوهش, مدیران و روسای شرکت های بیمه اند که نمونه ای به حجم 150 نفر از آنها به صورت تصادفی ساده انتخاب شده است. ابزار به کار رفته برای سنجش شخصیت, مقیاس 120 گزینه ای Neo-IPIP و برای عملکرد شغلی, مقیاس محقق ساخته است که این مقیاس براساس نقش ها و وظایف مدیریتی ساخته شده و شامل 40 گزینه است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد, عملکرد شغلی, همبستگی مثبت معناداری با عامل های برون گرا, وظیفه شناسی, همسازی و گشودگی به تجربه و همبستگی منفی معناداری با نوروزگرایی دارد و نتایج تحلیل رگرسیون نشان می دهد, تنها پیش بینی کننده عملکرد شغلی از بین پنج عامل شخصیتی, برون گرایی و از بین مولفه های عامل برون گرایی, جرات ورزی, دوستی و معاشرتی بودن است. این امر می تواند نشان دهنده اهمیت و تاثیر ساختار و فرهنگ سازمان های ایرانی و نیاز و ضرورت بالای این دو عامل در شغل مدیریت باشد. به طور کلی نتایج بدست آمده در این پژوهش, به فواید کاربرد مدل پنج عامل شخصیتی در انتصاب, ارتقا و آموزش مدیران اشاره دارد.

لینک کمکی